Ulkowy, dnia 05.12.2017r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/PV/2017

 

Niniejszym zwracamy się prośbę o ofertę na dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 137,8 kW oraz pompy ciepła do CWU o mocy 2,2 kW. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjności.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Zakład Tartaczno – Stolarski Spółka Cywilna

Ulkowy 69

83-032 Ulkowy

NIP: 593-00-00-250

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 137,8kW oraz pompy ciepła do CWU o mocy 2,2 kW

Miejsce realizacji inwestycji:

Ulkowy 69

83- 032 Ulkowy

 

Dane techniczne przedmiotu zamówienia:

Polikrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 260 kWp – 530 szt.

Okablowanie solarne – 1 zestaw

Falownik 3-fazowy – 8 szt.

Zabezpieczenie DC/AC – 1 zestaw

Konstrukcja aluminiowa – 1 zestaw

 

Pompa ciepła do CWU o mocy 2,2 kW

 

 • KOD CPV

45261215-4

45311000-0

45331000-6

 

 1. NAZWA KODU CPV

Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych.

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Prace mają być wykonane do 31.12.2018r.

 

 1. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. a) Akceptują treść zapytania i załączników bez zastrzeżeń.
 2. b) dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:

– co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia instalatora OZE potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego, lub uprawnienia równoważne.

 

 • WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Oferent wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył budowę 5-ciu instalacji fotowoltaicznej/-ych o mocy/-ach łącznych minimum 175 kW-pojedyncza instalacja nie mniej niż 35 kW (ZAŁĄCZNIK NR 3).

 

VIII.       SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Oferent, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia polisy (7 dni od dnia wyboru Wykonawcy), a w przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD, co najmniej na kwotę 350.000,00 zł po uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

 

 1. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego:
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
do niniejszego zapytania ofertowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem , polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego.

Oświadczenia będące załącznikami do zapytania ofertowego.

Dokument rejestrowy o ile nie jest dostępny w ogólnopolskiej bazie danych.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków.

Karty katalogowe paneli i inwerterów będziecie przedmiotem oferty w języku polskim.

Inne dokumenty potwierdzające kwalifikowalność oraz oświadczenia złożone przez oferenta w postępowaniu.

 

 1. DODATKOWE WARUNKI

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium 31.000,00 złotych

Udokumentowanie w przeciągu 7 dni od wyboru Wykonawcy realizacji klauzuli społecznościowej w ramach zamówienia.
Umowa zostanie podpisana nie później niż 31.12.2017r., po spełnieniu wymogu wsparcia w zakresie pozyskania gwarancji ubezpieczeniowej, lub dokumentu zamiennego oraz udokumentowanie spełnienia klauzuli społecznościowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 

 • WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

 • PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 2. b) zostanie złożona po terminie składania ofert.
 3. c) nie będzie kompletna.
 4. d) nie będzie spełniać wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym.

 

 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty

przewyższy kwotę, którą nabywca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub

postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 31000,00 złotych (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.

 1. Wadium może być wniesione w pieniądzu na następujący rachunek Zamawiającego:

Zakład Tartaczno – Stolarski Spółka Cywilna

Ulkowy 69

83-032 Ulkowy,

nr rachunku: 11 1030 1654 0000 0000 4765 7201

z dopiskiem: „Wadium – Znak sprawy: 1/PV/2017”

 1. Zwrot wadium nastąpi po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.
 2. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym i/lub Wykonawca nie przedstawi w ciągu 7 dni od wyboru dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy.

 

 

 • KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena netto oferty 40%
Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) 15%
Gwarancja na prace montażowe 15%

Gwarancja producenta na panele 30%

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:

1) Cena netto oferty
Wartość oferty
najtańszej (w pln)
Cena = —————————- x 100 x znaczenie 40% (max. 40 pkt.)
Wartość oferty
badanej (w pln)

2) Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach): (max. 15 pkt.)
• do 24 godz. – 15 pkt.
• od 24 do 48 godz. – 5 pkt.
• powyżej 48 godz. – 0 pkt.

3) Gwarancja na prace montażowe (max. 15 pkt.)
• 5 lat – 15 pkt.
• poniżej 5 lat – 0 pkt

 

4) Gwarancja producenta na panele (max. 30 pkt.)

 • 15 lat – 30 pkt.
 • 10 lat – 15 pkt.
  • poniżej 10 lat – 0 pkt

 

 • TERMIN SKŁADANIA OFERT

do dnia 22.12.2017r., godz. 16:00.

 

 • MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Zakład Tartaczno – Stolarski Spółka Cywilna

Ulkowy 69

83-032 Ulkowy,

 

 • OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Szymon Mironowicz

Zalecane jest aby zapytania kierować za pomocą e-mail na adres zapytanie@mir-consulting.pl . Odpowiedź na zapytanie zadane w dniu roboczym (poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00) zostanie udzielone nie później niż w kolejnym dniu roboczym i opublikowane na portalu. W temacie wiadomości, lub treści e-mail nalży powołać się na numer postępowania tj. 1/PV/2017 i nazwę Zamawiającego

 

 1. NR TELEFONU i ADRES E-MAIL OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

E-mail: zapytanie@mir-consulting.pl, tel. 796161303